Novotel Villas

2018-12-20T11:37:18+07:00

NOVOTEL VILLAS - ĐIỂM VƯỢT TRỘI ĐỂ ĐẦU TƯ Novotel Villas đã được đưa vào vận hành từ 4/2017, cùng công suất phòng toàn khu đạt xấp [...]