Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các công trình khách sạn, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú,… được cấp sổ đỏ theo quy định của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các tỉnh khẩn trương cấp sổ đỏ cho condotel, officetel, biệt thự du lịch
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các tỉnh khẩn trương cấp sổ đỏ cho condotel, officetel, biệt thự du lịch

Triển khai công văn mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Tăng cường cấp sổ đỏ cho các công trình xây dựng và quyền sử dụng đất

Trong một công văn gần đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã truyền đạt thông điệp quan trọng đến các ủy ban nhân dân tại các tỉnh và thành phố, yêu cầu họ thực hiện quy định mới liên quan đến đất đai. Một điểm đáng chú ý trong công văn này là việc cấp “sổ đỏ” cho các công trình xây dựng như khách sạn, căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú, và thương mại dịch vụ. Theo nội dung công văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị các địa phương tăng cường nguồn lực và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đất đai để thực hiện quy trình tiếp nhận hồ sơ và xử lý thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, nhằm đảm bảo hiệu quả và thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, công văn cũng khuyến nghị các địa phương tăng cường việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác liên quan đến đất (hay còn được gọi là giấy chứng nhận/sổ đỏ) cho người sử dụng đất. Trong tinh thần này, các địa phương được khuyến khích tập trung kiểm tra và chỉ đạo việc cấp sổ đỏ cho những người mua nhà, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở và các dự án kinh doanh bất động sản không thuộc loại dự án phát triển nhà ở theo quy định của Nghị định số 10/2023/NĐ-CP. Đối với các công trình xây dựng trên đất phi nông nghiệp, không phải là đất ở (như khách sạn, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú…), các địa phương sẽ cấp sổ đỏ theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi và bổ sung tại khoản 22 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP và khoản 4 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP).

Từ quyết định giao đất đến định giá đất: Quy trình và thực hiện công bằng trong việc xác định giá trị sử dụng đất

Mục tiêu và thời hạn sử dụng đất được xác định thông qua các quyết định giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tuân theo quy định pháp luật đất đai tại thời điểm ban hành quyết định.

Trong trường hợp chung cư có mục đích hỗn hợp được xây dựng trên đất ở, bao gồm một phần diện tích sàn dành cho khách sạn, căn hộ du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú và dịch vụ thương mại, việc cấp sổ đỏ được tiến hành theo quy định tại Điều 32 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Chủ đầu tư đã thực hiện chuyển nhượng phần diện tích này theo quy định của pháp luật.

Để đảm bảo thời gian phê duyệt giá đất cụ thể theo quy định, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh hoặc thành phố chỉ đạo cơ quan tài nguyên và môi trường dựa trên hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất và thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất để lập dự toán kinh phí định giá đất cụ thể và chọn tổ chức tư vấn có chức năng xác định giá đất theo quy định về đấu thầu.

Các cơ quan thuế, văn phòng đăng ký đất đai, trung tâm phát triển quỹ đất và các cơ quan liên quan khác tại địa phương cung cấp thông tin cho đơn vị tư vấn đã được lựa chọn để đảm bảo việc định giá đất được thực hiện nhanh chóng và kịp thời.

Ngoài ra, cơ quan tài nguyên và môi trường yêu cầu đơn vị tư vấn so sánh thông tin về khu đất hoặc thửa đất cần định giá với hồ sơ, quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất để đảm bảo tính chính xác và thống nhất trong thông tin và số liệu phục vụ quá trình định giá đất. Đồng thời, cần tiến hành phát hành chứng thư định giá đất một cách khẩn trương để phục vụ cho công tác thẩm định và quyết định giá đất.

Mục tiêu chính của quy trình này là đảm bảo tính chính xác, thống nhất và công bằng trong việc xác định giá trị đất. Qua việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, các cơ quan tài nguyên và môi trường thu thập thông tin để lập dự toán kinh phí và tìm kiếm đơn vị tư vấn phù hợp để xác định giá đất theo quy định về đấu thầu.

Trong quá trình này, sự hỗ trợ từ cơ quan thuế, văn phòng đăng ký đất đai, trung tâm phát triển quỹ đất và các cơ quan liên quan khác là vô cùng quan trọng. Thông tin được cung cấp bởi các cơ quan này giúp đơn vị tư vấn được chọn lựa có thể nhanh chóng và đúng thời điểm xác định giá đất.

Để đảm bảo tính chính xác và thống nhất trong quá trình định giá đất, đơn vị tư vấn sẽ so sánh thông tin về khu đất hoặc thửa đất cần định giá với các hồ sơ, quyết định giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Việc này đảm bảo rằng thông tin và số liệu được sử dụng trong quá trình định giá đất là chính xác và nhất quán.

Cuối cùng, sau khi hoàn thành quy trình định giá đất, chứng thư định giá đất sẽ được ban hành để phục vụ cho công tác thẩm định và quyết định giá đất.

Tóm lại, quy trình xác định giá đất là một quá trình quan trọng và phức tạp, đòi hỏi sự hợp tác giữa các cơ quan nhà nước và đơn vị tư vấn. Qua việc áp dụng quy định pháp luật và các thông tin thu thập được, việc định giá đất sẽ được thực hiện một cách chính xác quan điểm, chuyên nghiệp và hấp dẫn để đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong việc xác định giá trị đất.